Czat inwestorski ze spółką EC Będzin

Zapraszamy na omówienie wyemitowanego na antenie Telewizji Biznesowej czatu inwestorskiego ze spółką EC Będzin SA.

Spółkę reprezentowali: Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu, a czat poprowadził Marcin Wenus, współzałożyciel i redaktor prowadzący Telewizji Biznesowej. Celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji EC Będzin. Oto, czego się dowiedzieliśmy:

Jak wygląda struktura EC Będzin?

Marcin Chodkowski wyjaśnił, że pierwotnie Elektrociepłownia Będzin była przedsiębiorstwem państwowym. Następnie nastąpiła jej komercjalizacja, na mocy której powstała Elektrociepłownia Będzin SA. W takiej formule spółka zadebiutowała w 1998 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Następnie ówczesny zarząd podjął decyzję, aby wydzielić aktywa ze spółki i stworzyć nowy podmiot. W efekcie, stworzono nową spółkę, do której przeniesiono zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci zakładu produkcyjnego.

W związku z tym mieliśmy dwie Elektrociepłownie Będzin – jedna to spółka matka z siedzibą w Poznaniu, a druga to wytwórcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako, że taka struktura wydaje się dość niejasna dla nowych inwestorów, EC Będzin podjęło się nowej identyfikacji spółek.

W efekcie, powstała notowana na giełdzie spółka EC Będzin SA, a spółka córka EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o. nie wchodzi w skład jej grupy kapitałowej. W grupie znajduje się natomiast spółka EC Będzin Czysta Energia, która jest dedykowana pod nowe instalacje wytwórcze oparta o nowe, zeroemisyjne źródła.

Co oznacza kara w wysokości 248 milionów zł nierozliczenie emisji CO2 dla EC Będzin?

Marcin Chodkowski zaznaczył, że kara wymierzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 248 milionów złotych za nierozliczenie emisji CO2 w żaden sposób nie obciąża wyników finansowych giełdowej spółki EC Będzin SA, gdyż kara ta została nałożona na EC Będzin Wytwarzanie, a pakiet kontrolny udziałów EC Będzin SA w tej spółce został zbyty.

Marcin Chodkowski o zysku netto EC Będzin za pierwszy kwartał 2024 r.

Marcin Chodkowski wytłumaczył, że 631,712 miliona złotych zysku netto za pierwszy kwartał to efekt dwóch składowych. Pierwszą jest przychód z działalności operacyjnej. Drugi element stanowią natomiast przychody finansowe netto.

Na przychód z działalności operacyjnej składa się skumulowany zysk spółki EC Będzin SA, wynik spółki EC Będzin Czysta Energia oraz wynik spółki EC Będzin Wytwarzanie od 1 stycznia do 30 stycznia, kiedy to udziały zostały zbyte. Z kolei przychody finansowe netto to skutek dekonsolidacji wyników EC Będzin Wytwarzanie z wyników całej grupy kapitałowej.

Warto przy tym zaznaczyć, że sama spółka EC Będzin SA wypracowała 7,531 miliona złotych jednostkowego zysku netto, który jest efektem działalności operacyjnej spółki. Mamy tu do czynienia ze wzrostem rok do roku o ponad 80%.

Warto również dodać ,że niemal 3 miliony złotych z tego zysku spółka przeznaczyła na przedterminową spłatę ostatniej zaciągniętej pożyczki.

Marcin Chodkowski o nowej strategii EC Będzin

Marcin Chodkowski oznajmił, że “nowa strategia spółki EC Będzin zostanie podana do publicznej wiadomości przed końcem września. Wtedy zostanie ujawnione, jakie EC Będzin chce budować aktywo wytwórcze, na jakiej technologii zamierza się opierać. Ta decyzja nie została jeszcze podjęta”.

Najpierw spółka musi bowiem nabyć nieruchomość od EC Będzin Wytwarzanie, gdyż w ten sposób zabezpieczy ona dla EC Będzin SA oraz dla EC Będzin Czysta Energia możliwość inwestycji. Następnie trzeba ocenić potencjał tej nieruchomości i przeanalizować jakie technologie będą mogły w niej funkcjonować.

Prezes EC Będzin o potencjalnej wypłacie dywidendy

Marcin Chodkowski podkreślił, iż “aby w ogóle można było mówić o dywidendzie, EC Będzin musi uzyskać pozytywną opinię biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. W tym roku dywidendy spółka wypłacić więc nie może z powodu regulacji prawnych”.

Dlaczego EC Będzin zaczął sponsorować drużyny sportowe?

Marcin Chodkowski oświadczył, że “w myśl nurtu społecznej odpowiedzialności biznesu, należy się dzielić sukcesem ekonomicznym z lokalną społecznością. EC Będzin chce wspierać więc drużyny sportowe, co na dodatek buduje markę i tożsamość spółki, podkreślając przy tym wartości, które są dla niej ważne”.

Prezes EC Będzin zwrócił również uwagę, że spółka wspiera nie tylko sport, ale również organizacje charytatywne, takie jak Fundacja ISKIERKA czy Fundacja imienia Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego.

Czy spółka planuje rozwijać technologię przetwarzania odpadów?

Marcin Chodkowski oznajmił, że “rozwijanie technologii przetwarzania odpadów to jedna z opcji, które EC Będzin bierze pod uwagę. Spółka szuka bowiem rozwiązania, które pozwoli jej uzyskać dofinansowania lub programy grantowe”.

Prezes EC Będzin dodał przy tym, iż aby spółka miała wejść w taką inwestycję, musi być ona opłacalna, a do tego niezbędna jest pomoc ze strona państwa lub samorządu – zwłaszcza, że takie instalacje największe znaczenie mają dla samych gmin.

Jakie są prognozy co do zysków EC Będzin w II kwartale?

Marcin Chodkowski wskazał, że w ujęciu historycznym drugi kwartał jest z reguły słabszy pod kątem zysku niż pierwszy.

Marcin Chodkowski o wzroście i spadku wartości akcji EC Będzin w 2023 r.

Marcin Chodkowski zaznaczył, iż “Komisja Nadzoru Finansowego w swoim raporcie jednoznacznie i kategorycznie stwierdziła, że manipulacji kursem akcji EC Będzin w rozumieniu prawa nie było”.

Prezes EC Będzin zwrócił również uwagę, że struktura akcjonariatu firmy nie jest typowa dla spółki giełdowej. Free float jest bowiem bardzo niski, co powoduje, że spółka ma pewien potencjał dla spekulantów, którzy nie są nastawieni na inwestowanie długoterminowe, tylko chcą zarabiać na codziennej różnicy kursowej.

W praktyce, kurs akcji EC Będzin można naprawdę łatwo rozchwiać, przez co potrafi on się zachowywać nieco inaczej, niż wynika to z typowej logiki inwestorskiej. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła nawet, że profil inwestycyjny kluczowych dla tego okresu inwestorów nie odbiegał od ich ogólnego profilu.

Oznacza to, że zgodnie z badaniem Komisji Nadzoru Finansowego opisywani inwestorzy dokonywali transakcji na akcjach EC Będzin zgodnie ze swoją zwyczajową praktyką i po prostu zarobili na tej spekulacji.

Zobacz więcej

Polecamy

Na czym polega biznes WP?

Na czym polega biznes WP? Jacek Świderski – Prezes Zarządu

0
Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding SA, opowiada o najważniejszych liniach biznesowych, a także rozwoju Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding w kolejnych latach....
Debata - inwestor indywidualny się nie liczy. Serio?

Debata: Inwestor indywidualny się nie liczy?

0
W ramach Dnia Inwestora Indywidualnego, który odbył się podczas konferencji Invest Cuffs 2024 odbyła się debata ekspercka pod tytułem: “Inwestor indywidualny się nie liczy....
Sprzedaż mieszkania z zameldowaną osobą

Masz zameldowanego lokatora na nieruchomości, którą chcesz sprzedać? Uważaj!

0
W nowym odcinku emitowanego na antenie Telewizji Biznesowej programu “Kawa z Agentem” Amanda Postolska - założycielka i CEO RS Estate, wyjaśnia jak sprzedać mieszkanie,...